سلام!

این جلسه (همان طور که از اسمش پیداست) قرار است به متغیرهای مرجع بپردازیم. سپس در جلسه ی بعد این مطلب را به مطلب جلسه ی قبل (سربارگذاری عمل گر ها) ارتباط می دهیم.

فرض کنید یک تابع نوشته اید که یک متغیر را به عنوان ورودی می گیرد و سپس مقدار آن را دو برابر می کند. کد آن چیزی شبیه کد زیر است؛

#include <iostream>

using namespace std;

void f( int *a){
    *a *= 2;
}

int main(){
    int a = 5;
    f( &a );
    cout << a << endl;
}

حالا می خواهیم از متغیرهای مرجع استفاده کنیم. کد زیر را در نظر بگیرید:

int &b = a;