سلام!

این جلسه می خواهیم ابعاد صفحه نمایش را به دست آورده و متناسب با آن، یک پنجره ایجاد کنیم.

برای این کار باید از تابع SDL_GetVideoInfo استفاده کنیم.

const SDL_VideoInfo *SDL_GetVideoInfo();

این تابع برخی از مشخّصات مربوط به توانایی سیستم را در کارهای گرافیکی برمی گرداند. خروجی این تابع یک اشاره گر از نوع SDL_VideoInfo است.

const SDL_VideoInfo *videoInfo = SDL_GetVideoInfo();