سلام!

در این جلسه می خواهیم رنگ یک نقطه از صفحه را به دست بیاوریم.

رنگ پیکسل های یک صفحه به صورت یک آرایه ی دو بعدی ذخیره نمی شود بلکه در یک آرایه ی یک بعدی قرار دارند. بنابراین نقطه ای با مختصات x و y در خانه ای با شماره ی زیر قرار دارد؛

y * screen->w + x

که در این جا screen->w بیان گر طول صفحه است.