سلام!

این جلسه می خواهیم عکس مورد نظر خود را سریع تر در صفحه کپی کنیم.

فرض کنید یک پنجره با مشخّصات زیر ساخته اید؛

SDL_Surface *screen = SDL_SetVideoMode( 640, 480, 32, SDL_HWSURFACE );

هر پیکسل از این پنجره حاوی ۳۲ بیت است. ولی تصاویر با فرمت bitmap و بعضی از فرمت های دیگر تنها دارای ۲۴ بیت به ازای هر پیکسل هستند. در صورتی که صفحه ی شما دارای ۳۲ بیت به ازای هر پیکسل (bpp) باشد، هنگام کپی کردن یک عکس bitmap، کتاب خانه ی SDL مجبور می شود که عکس شما را تبدیل کند و همین باعث می شود که برنامه کند شود.