سلام!

این جلسه قرار است کشیدن چند شکل را روی صفحه یاد بگیریم.

برای این کار به کتاب خانه ی SDL_gfxPrimitives.h احتیاج دارید.

#include "SDL/SDL_gfxPrimitives.h"

این کتاب خانه شامل توابع مختلفی برای کشیدن شکل های مختلف است. این توابع را به همراه راهنمای استفاده از آن ها می توانید در ادامه مشاهده کنید. خروجی تمامی توابع زیر در صورت موفقیت ۰ و در غیر این صورت -۱ خواهد بود.

ورودی آخر تمامی توابع میزان شفافیت رنگ را مشخّص می کند. در صورتی که این مقدار برابر با ۲۵۵ باشد، رنگ کامل است. هر چه این مقدار کم تر باشد، رنگ های زیری بیشتر معلوم می شوند.