سلام!

این جلسه قرار است نوشتن با کمک SDL1.2 را آموزش دهیم.

اول از همه باید کتاب خانه ی SDL_ttf.h را include کنید. در صورتی که این کتاب خانه را نصب نکرده اید، به این مطلب مراجعه کنید.

#include "SDL/SDL_ttf.h"

بعد از این که این کتاب خانه را include کردید، باید آن را initialize کنید. برای این کار از تابع زیر استفاده کنید؛

int TTF_Init ();