سلام!

این جلسه می خواهیم نوع یه متغیر را شناسایی کنیم. این روش برای شناسایی خروجی توابع و همچنین موارد دیگر مفید است.

برای این کار باید کتاب خانه ی typeinfo را include کنید.

#include <typeinfo>

حالا می خواهیم نوع متغیر مورد نظرمان را مشخص کنیم. برای این کار از یک operator به نام typeid استفاده می کنیم. خروجی این operator یک type_info است. خود type_info یک تابع دارد به نام name که اسم متغیر را برمی گرداند.

بنابراین اگر بخواهیم نوع یک متغیر را بفهمیم، باید مانند کد زیر عمل کنیم؛

typeid( VARIABLE ).name()