سلام!

متغیرهای static، بعد از تمام شدن هر scope (همان طور که قبلا توضیح داده ام، به فضای بین هر { و } یک scope می گویند) حذف نمی شوند در حالی که متغیرهای معمولی حذف می شوند. این یعنی این که اگر بعدا دوباره به این scope برگردیم، مقدار آن همانی است که قبلا بوده است.

برای این که یک متغیر static تعریف کنیم،‌ باید به صورت زیر عمل کنیم.

static TYPE NAME;