سلام!

جلسه ی پیش با روش ایجاد یک پنجره در SDL آشنا شدید. این جلسه می خواهیم طرز نشان دادن یک تصویر در آن پنجره را به شما نشان دهیم.

همان طور که جلسه ی پیش متوجّه شدید، می توان در یک SDL_Surface پنجره را ذخیره کرد. در این نوع از متغیر، می توان یک عکس هم ذخیره کرد. SDL برای Load کردن یک عکس با فرمت BMP یک تابع دارد با مشخّصات زیر؛

SDL_Surface *SDL_LoadBMP( const char *fileAddress );

همان طور که مشاهده می کنید، خروجی این تابع یک *SDL_Surface است، پس می توان خروجی حاصل از این تابع را در یک *SDL_Surface ریخت. اگر آدرس فایل شما چیزی مانند

"/path/to/image.bmp"

بود، آن گاه باید همین آدرس را به تابع ورودی دهید. مثل مثال زیر؛

SDL_Surface *image = SDL_LoadBMP( "/path/to/image.bmp" )

;