سلام!

این جلسه می خواهیم با دستور های موجود در SDL1.2 یک Timer بنویسیم. اوّل از همه با تابع زیر آشنا شوید؛

Uint32 SDL_GetTicks();

این تابع مقدار زمانی را که از Initialize کردن SDL می گذرد را در قالب میلی ثانیه برمی گرداند. پس دقت داشته باشید که اگر خروجی این تابع مقداری منفی یا نامربوط بود، حتما SDL را Initialize نکرده اید.

خب، حالا می خواهیم Timer را پیاده سازی کنیم.