سلام!

جلسه ی پیش با event مربوط به بسته شدن پنجره آشنا شدیم. این جلسه می خواهیم با event های مربوط به ماوس آشنا شویم.

اوّلین event ای که می خواهیم با آن آشنا شویم، event مربوط به فشردن یکی از دکمه های ماوس است. اگر event.type برابر با SDL_MOUSEBUTTONDOWN باشد، یعنی یکی از دکمه های ماوس فشرده شده است. برای این که بفهمید کدام یکی از دکمه ها فشرده شده است، از مقدار موجود در event.button.button استفاده کنید. مثل برنامه ی زیر؛

if ( event.type == SDL_MOUSEBUTTONDOWN ){
    if ( event.button.button == SDL_BUTTON_LEFT )
        cout << "Left Button is Down" << endl;
    if ( event.button.button == SDL_BUTTON_RIGHT )
        cout << "Right Button is Down" << endl;
    if ( event.button.button == SDL_BUTTON_MIDDLE )
        cout << "Middle button is Down" << endl;
}