سلام!

همان طور که می دانید، تابع مخرب یا destructor به طور پیش فرض در همه ی کلاس ها وجود دارد. چگونگی تغییر آن را نیز در این مطلب توضیح دادیم. حالا می خواهیم همین تابع مخرب را به صورت مجازی تعریف کنیم. برای این کار کافی است کلمه ی virtual را به اوّل اسم تابع مخرب اضافه کنیم. به عنوان مثال Prototype تابع مخرب در کلاس Test به صورت زیر خواهد بود؛

virtual ~Test();