سلام

در این مطلب به سوال های تمرین قبل پاسخ داده شده است.

سوال اول:

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    char *ptr;
    char foo = 'a';
    ptr = &foo;
    cout << *ptr << endl;
    return 0;

سوال دوم:

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int foo = 5;
    int *ptr = &foo;
    *ptr = 10;
    cout << foo << endl;
    return 0;
}

سوال سوم:

#include <iostream>

using namespace std;

void Swap(int *a, int *b){
    int k = *a;
    *a = *b;
    *b = k;
}

int main(){
    int a = 10, b = 15;
    Swap(&a, &b);
    cout << a << " " << b << endl;
    return 0;
}

سوال چهارم:

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int a;
    int *b = &a;
    cout << b << endl;
    return 0;
}

اگر باز هم با تمارین مشکلی داشتید، در قسمت نظرات مطرح کنید.