سلام!

در این پست جواب های سری قبلی تمرین ها موجود است. قبل از این که جواب ها را نگاه کنید، روی سوال ها فکر کنید!

سوال اول:


#include <iostream>


using namespace std;

int main(){
    int *ar = new int[20];
    for (int i = 0; i < 20; i++)
        ar[i] = i;
    for (int i = 0; i < 20; i++)
        cout << ar[i] << " ";
    cout << endl;
    return 0;
}


سوال دوم:


#include <iostream>

using namespace std;

void increase(int *a, int size){
    for (int i = 0; i < size; i++)
        a[i] += 1;
}

int main(){
    int *ar = new int[10];
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        cin >> ar[i];
    increase(ar, 10);
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        cout << ar[i] << " " ;
    cout << endl;
    return 0;
}

سوال سوم:


#include <iostream>


using namespace std;

void sort(int *ar, int size){
    for (int i = 0; i < size; i++)
        for (int j = 0; j < size; j++)
            if (ar[j] > ar[i])
                swap(ar[j], ar[i]);
}

int main(){
    int n;
    cin >> n;
    int *ar = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> ar[i];
    sort(ar, n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << ar[i] << " " ;
    cout << endl;
    return 0;
}

اگر باز هم سوالی مانده، در قسمت نظرات مطرح کنید.

موفق باشید!