سلام!

این جلسه می خواهیم ابعاد صفحه نمایش را به دست آورده و متناسب با آن، یک پنجره ایجاد کنیم.

برای این کار باید از تابع SDL_GetVideoInfo استفاده کنیم.

const SDL_VideoInfo *SDL_GetVideoInfo();

این تابع برخی از مشخّصات مربوط به توانایی سیستم را در کارهای گرافیکی برمی گرداند. خروجی این تابع یک اشاره گر از نوع SDL_VideoInfo است.

const SDL_VideoInfo *videoInfo = SDL_GetVideoInfo();

حالا ما مشخّصات ذکر شده را در videoInfo داریم. حالا برای این که رزولوشن را به دست آوریم، مانند کد زیر عمل می کنیم.

int screenWidth = videoInfo->current_w;
int screenHeight = videoInfo->current_h;

حالا می توانیم متناسب با ابعاد صفحه ی نمایش، یک پنجره ایجاد کنیم. دقّت داشته باشید که اگر می خواهید پنجره تان تمام صفحه (fullscreen) باشد، حتما باید ابعاد آن را برابر با ابعاد صفحه نمایش قرار دهید.

SDL_Surface *screen = SDL_SetVideoMode( screenWidth, screenHeight, 32, SDL_HWSURFACE );

موفق باشید!