سلام!

این جلسه می خواهیم طرز کامپایل برنامه هایی را که در آن ها از SDL استفاده شده است آموزش دهیم.

برای کامپایل این برنامه ها باید SDL را به برنامه ی خود لینک کنید. فعلا فرض کنید که یک برنامه ی ساده نوشته اید. کد کامپایل آن چیزی شبیه کد زیر است؛

g++ example.cpp -o example -g -Wall

حالا فرض کنید که در برنامه ی خود از کتاب خانه ی SDL.h استفاده کرده اید. در این صورت دستور کامپایل شما به این صورت خواهد بود؛

g++ example.cpp -o example -g -Wall -lSDL

حالا اگر از SDL_gfx استفاده کرده اید، کافی به کد کامپایل برنامه ی خود آن را هم لینک کنید؛

g++ example.cpp -o example -g -Wall -lSDL -lSDL_gfx

و همین طور الی آخر.

موفق باشید!